• Zajímavosti
  • Motivační systém svozu a třídění odpadu na Dobříši navržený hnutím ANO 2011
kvě07

Motivační systém svozu a třídění odpadu na Dobříši navržený hnutím ANO 2011

Kategorie // Zajímavosti

Vision

Podstatou návrhu je motivovat a vést domácnosti k minimalizaci produkce netříděného odpadu. Poskytnout jim slevu za svoz podle objemu netříděného odpadu. Jednoduše, spravedlivě, bez obtěžování lidí podle principu kolik vyhodíš, tolik zaplatíš.

• bez nutnosti používat počítač a registrovat se ve sledovacím systému soukromé firmy
• bez diskriminace občanů, kteří počítač nepoužívají nebo nechtějí svěřovat své osobní aktivity soukromé firmě
• bez zvrácené logiky „čím více vytříděného odpadu vyprodukuji, tím větší sleva
• bez povinnosti pravidelně sledovat odpadový účet pro získání EKO bodů a slevy
• bez toho, abych získal slevu za to, že budu darovat nepotřebnou věc jen prostřednictvím svého odpadového účtu
• bez toho, abych prohlašoval, že environmentálně uvědoměle nakupuji!?
• bez prohlašování, že kompostuji, vyhazuji bioodpad na hnojiště, nebo zkrmuji bioodpad zvířaty (diskriminace těch, kdo nemají kompost, hnojiště či domácí zvířata)
• bez poskytování osobních údajů soukromé firmě za účelem sledování výše uvedeného (osobní údaje všech občanů Dobříše již bez našeho souhlasu rada města firmě poskytla)
• bez měsíčního skladování pytlů se tříděným odpadem v domácnostech,
• bez produkce dalšího plastového odpadu v podobě igelitových pytlů
• bez zvýšení nákladů města za nákup a distribuci plastových pytlů čárových kódů, obtěžování občanů jejich nalepováním (cca 500 000,- Kč ročně)
• bez vícenákladů vzniklých svozové firmě, resp. městu, snížením produktivity práce jejích pracovníků, kteří budou nově načítat čárové kódy na pytlích s tříděným odpadem, kontrolovat naplněnost pytlů (a řešit nenaplněnost?); sehrávat načtená data a posílat je jako bezplatný servis soukromé firmě ke zpracování
• bez plateb cca 300 000,- Kč ročně soukromé firmě za vedení odpadových účtů všech obyvatel (nejen přihlášených do systému slev), rozhodování o jejich slevách (těch přihlášených) a za generování statistik užitečných hlavně pro vlastní PR firmy
• bez nespravedlivých plateb na osobu (odpad produkuje domácnost, SVJ, BD -vlastník nádoby na netříděný odpad a nelze tedy rozumně určit podíl jednotlivé osoby na naplnění nádoby), které neřeší případy osob na Dobříši bydlících, ale nehlášených (nebudou platit) a naopak osob přihlášených ale bydlících jinde (např. studenti); dále nejsou řešeny platby nezletilých, jejich účast a podíl na slevách a odpovědnost za neuhrazení poplatku

Uvedené je podstatou motivačního systému MESOH, který přijala rada města a 25. 3. 2019 uzavřela paní starostka smlouvu o jeho zavedení. Bez projednání s občany a zastupitelstvem. Jako nevhodný pro Dobříš ho odmítáme!

Alternativní návrh motivačního systém svozu a třídění odpadu na Dobříši

A. Netříděný odpad:

1) Základem jsou týdenní svozy. Alternativou svozy 1x za dva týdny.

Čím menší nádoba, čím méně vyprázdnění, tím méně zaplatím.

To je princip alternativního motivačního systému pro minimalizaci netříděného odpadu. Objem vytříděného odpadu není podstatný, nejekologičtěji se chová, kdo neprodukuje žádný odpad!

2) Postup pro občana, společenství vlastníků, bytové družstvo:

a) Uhradí roční poplatek podle velikosti nádoby a četnosti svozu netříděného odpadu.

b) Vyzvedne známku pro daný rok (nebo požádá o doručení) a nalepí ji na nádobu. Když v průběhu roku zjistí, že mu velikost nádoby nebo četnost svozu nevyhovuje, požádá o novou odpovídající známku, při tom se mu započítá zůstatek nespotřebovaných plateb a doplatí jen poměrnou část platby za jinou nádobu.

3) Cena za svoz netříděného odpadu

Cenu tvoří 2 až 4 složky:

a) Paušální cena za to, že k vám sběrný vůz jezdí

b) Cena za vyprázdnění nádob s netříděným odpadem dle objemu a četnosti

c) Cena za vyprázdnění nádob určených výhradně na popel z pevných paliv (sezonní svozy)

d) Cena za vyprázdnění nádob určených výhradně na bioodpad (symbolická nebo nulová cena jako odměna za vytřídění odpadu, který tvoří v průměru 40 % v netříděném odpadu)

Cenu jednotlivých složek stanoví město s přihlédnutím k ekonomické rozvaze svozové firmy.
Celková cena by neměla překročit cenu za týdenní svozy v okolních obcích (Dobříš je nemá).

4) Co se změní pro občany a co pro svozovou firmu

Pro občany téměř nic, kromě:

• možnosti pružně volit velikost nádoby a četnost svozu netříděného odpadu a tím ovlivňovat cenu za svoz díky poctivému třídění nebo neprodukování odpadu

• možnosti získat za výhodných podmínek nádobu na bioodpad a malou nádobu na netříděný odpad,

• pro občany, kteří topí pevnými palivy, navrhujeme, zavedení sezonních vývozů čistého popela v samostatných nádobách (možnost pronájmu nádob?). Čistý popel je druhotnou surovinou využitelnou pro komposty místo vyvážení na skládky

Pro svozovou firmu přibude:

• kontrola, zda známka na nádobě odpovídá jejímu objemu

B. Tříděný odpad:

1) Svoz a likvidace tříděného odpadu jsou pro všechny občany ZDARMA

2) Základem systému je shromažďování tříděného odpadu do velkoobjemových kontejnerů, které budou postupně nahrazovány za podzemní.

3) Doplňkem systému se může stát zavedení speciálních nádob na bioodpad a na čistý popel pro rodinné a menší bytové domy a doplnění velkoobjemových kontejnerů.

Efektem pro město bude, že ho přestanou postupně hyzdit kontejnery, stejně jako pytle s tříděným odpadem ve svozové dny. Při větším zájmu domácností je k diskuzi zavedení omezeného pytlového svozu všech druhů tříděného odpadu s týdenní frekvencí jako placené služby (například při větší vzdálenosti od kontejnerů nebo protože to tak domácnosti vyhovuje). Zdrojem pro pořízení podzemních kontejnerů mohou být mimo jiné také prostředky ušetřené při odstoupení od systému MESOH.

Smyslem navrženého motivačního programu je také, aby si co nejvíce lidí uvědomilo význam třídění, ekologického chování a likvidace odpadu a dobrovolně se rozhodlo podle toho chovat. Občané si nezasluhují systém MESOH, který zasahuje do jejich soukromí, obtěžuje, připravuje o čas, je nespravedlivý a diskriminační. Město ušetří značné náklady placené soukromé firmě, náklady na čtečky, počítače a SW pro načítání každého pytle s odpady, pořizování a distribuci čárových kódů. Svozové firmě s nesníží produktivita v souvislosti náročnou evidenční a administrativní činností vykonávanou na náklady města pro soukromou firmu.

V Dobříši dne 15.5.2019

POZNÁMKA:
Škála velikosti nádob je rozsáhlá: 35, 50, 60, 80, 120, 140, 240 litrů pro RD (viz tento odkaz www.sulocz.cz) + kontejnery pro BD. Při volbě svozu týdně nebo 1x za dva týdny by měla škála poplatků až 14 variant pro RD, pro BD se nic nezmění. Nejnižší poplatek by byl pro supertřídiče s nádobou 35 l vyváženou jednou za dva týdny. Cenovou stupnici určí město zejména na základě nákladové kalkulace Dokasu.

Autor: Zastupitelé za hnutí ANO 2011

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook